logotransp 81h1

bestbokw  blimedlemw  gavanw 

Verksamhet

Vi är en folkrörelse med lokala föreningar, distrikt och förbund. Tillsammans genomför vi lokalt och nationellt olika arrangemang, aktiviteter samt opinionsbildning för en restriktiv alkoholpolitik och ett land utan narkotika. Här nedan finns mer info kring dessa rubriker:
Alkoholpolitik och media; Kyrkan och alkoholen; Ingen alkohol före 18; Lyssna på barnen; Föräldraaktiviteter; Uppmärksamhetsvecka 7 för barn som växer upp i risk- elle rmissbruksmiljöer; Nykter midsommar – för barnens skull; Blåeld - vår sociala verksamhet för långtidsarbetslösa; Integration samt Samverkan och internationellt engagemang.

Alkoholpolitik och media
Under perioden görs en revidering av det alkoholpolitiska programmet. Vi fortsätter utgivningen av nyhetsbrevet Fakta-argument-debatt. En informationsträff för politiker skapas med fakta och diskussionsfrågor kring en restriktiv alkoholpolitik. Förbundet medverkar med opinionsbildning och program i Almedalen 2014 och 2015. Vi syns i media med budskap från vårt alkoholpolitiska program, resultat från undersökningar som vi tar initiativ till samt reportage från verksamheten. Seminarier, konferenser och aktiviteter ordnas kring alkoholpolitik.

Kyrkan och alkoholen
Eftersom Blå Bandet är en nykterhetsrörelse på kristen grund ser vi det som en viktig uppgift att arbeta för att de kristna församlingarna får vara en alkoholfri zon där barn och ungdomar inte behöver konfronteras med alkohol. Det ska vara en miljö där personer som haft eller fortfarande kämpar med ett alkoholmissbruk, kan finna en trygg och alkoholfri gemenskap. Vi jobbar för att frågor om alkohol och andra droger, samt vikten av att leva ett nyktert liv, prioriteras i kyrkors och församlingars verksamhet.
Vi lyfter särskilt fram ledarnas ansvar samt att alla församlingar tar fram och antar en alkoholpolicy. För detta ändamål tillhandahåller vi ett särskilt utarbetat material. Förutom deltagande vid ett antal konferenser och mässor kommer Blå Bandet att fortsätta dialogen och samarbetet med olika kyrkor och samfund. `
Resultaten från vår forskningsrapport ”Från vatten till vin” tillsammans med Uppsala universitet i Blå Kors Norge, lyfts fram. Kristna ungdomar alkoholvanor visar sig ha förändrats till en mer positiv attityd till alkohol.

Ingen alkohol före 18
Kampanjen Ingen alkohol före 18 ska samla vuxna kring överenskommelsen att aldrig bjuda barn och ungdomar på alkohol och att inte heller tillåta eller acceptera alkoholbruk hos minderåriga.
Målgruppen är varierad som unga vuxna, föräldrar och ledare och förtroendevalda i ideella organisationer. Basen är hemsidan www.ingenalkoholfore18.se. Målgruppen samlas via hemsidan kring ställningstagandet att inte bjuda barn och unga under 18 år på alkohol. Politiker och personer i andra ledande befattningar, lokala och regionala kändisar samt företag och organisationer kontaktas och uppmanas ställa sig bakom budskapet som ambassadörer.
En presentation om ungdomars alkoholvanor, vuxnas attityd till ungdomsdrickande och skäl till att inte bjuda på alkohol tas fram och anpassas till målgruppen och den lokala orten. Utbildning anordnas för kampanjledare, ideella och föreläsare vid träffarna. Startskottet på varje ort blir en kostnadsfri inspirationsföreläsning kring budskapet att alkohol och unga inte hör ihop. Det arrangeras också torgmöte med tal, uppträdande och ett bord med material.

Lyssna på barnen
Blå Bandet har under många år arbetat med alkoholfrågan ur ett barnperspektiv. Med boken Lyssna på barnen! fick barnen komma till tals om vuxnas alkoholbruk. Vi vänder oss till alla föräldrar och vill få vuxna att tänka till kring sin alkoholkonsumtion, i synnerhet när barnen är med. Vi fortsätter marknadsföringen av boken till vissa grupper som personal inom förskola, skola, socialtjänst och polis.
Det gör vi genom föreläsningar, seminarier och debattartiklar, men också genom verksamhet för de små barnen. Med Barnens Hus i Södertälje och Familjens hus i Sollebrunn som förebilder sprider vi arbetssättet att erbjuda hemmavarande föräldrar en mötesplats. Det kan sedan utvecklas till barnverksamhet för de lite större barnen.

Föräldraaktiviteter
Vi erbjuder föräldrautbildning baserad på Lyssna på barnen och vårt material kring Små barn - medvetna vuxna och i samverkan med landsting, kommuner och studieförbund. Under perioden genomförs en bokcaféturné med författare till de böcker vi tagit fram och andra som skrivit om barns situation. Det kan vara för föräldrar och barn ihop eller uppdelat och görs i samverkan med bibliotek, bokhandel eller förlag.

Uppmärksamhetsveckan för barn som växer upp i risk- eller missbruksmiljöer
Vi är tillsammans med andra organisationer arrangör av uppmärksamhetsveckan Vart femte barn under vecka 7 varje år. Förbundet gör ett föreläsnings- och aktivitetspaket som erbjuds föreningar och distrikt i syfte att uppmärksamma barn som växer upp med risk- eller missbruk.

Nykter midsommar – för barnens skull
Kampanjen genomförs varje år med en turné i landet med avslutning under Blåbandsförbundets konferens eller ungdomsförbundets midsommarläger. Under turnén sker torgmöten, tal och uppträdanden och flygblad delas ut med uppmaningen att avstå alkohol under midsommar för barnens skull. Uppmärksamhet sker i media och erbjudanden lämnas om alkoholfria midsommarfester. Kampanjen drivs i samarbete med Sveriges Blåbandsungdom och ANT-bussen.

Blåeld
Blåeld syftar till att genom hjälp till självhjälp skapa nya arbetstillfällen genom att starta och driva sociala företag. Blåeld vänder sig till långtidsarbetslösa i jobb- och utvecklingsgarantins fas sysselsättning. Genom kartläggning, coachning och idéutveckling erbjuds meningsfull sysselsättning med möjlighet till att utveckla- och sjösätta en affärsidé. Blåeld vill göra deltagarna anställningsbara och bryta ett utanförskap.

Integration
Blå Bandet bedriver integrationsverksamhet för asylsökande och nya svenskar. På olika sätt erbjuds erfarenhetsutbyte mellan länder och kulturer. Det kan handla om matprat, språkcafé eller kulturarrangemang av olika slag. Genom dessa aktiviteter skapas respekt, tolerans och förståelse. Kontakter, språk och jobb är nycklar för de nyanlända att lättare bli en del av det svenska samhället.

Samverkan och internationellt engagemang
Ensam är inte stark. Tillsammans med andra organisationer och nätverk i Sverige och internationellt kan vi göra och lära mer. I Sverige fortsätter samarbetet med samfund, övriga nykterhetsrörelsen och andra delar av det civila samhället. Initiativ till ny samverkan uppmuntras.
Blå Bandet är tillsammans med 42 andra länder en del av det internationella förbundet Blå Korset. Den internationella gemenskapen är viktig och ger oss förutsättningar att sprida vår restriktiva alkoholpolitik och vårt förebyggande arbete till andra länder. Vi har också mycket att lära av andra för att få inspiration och nya arbetsmetoder på områden där vi i dag inte är så framgångsrika som till exempel behandling och självhjälpsgrupper.
Vi är en del av Omtankegruppen och Folkrörelser mot droger, medlemmar i Nordan och SLAN, håller kontakten med Blå Korset i Kongo och stödjer deras utveckling av föreningsverksamheten samt deltar i de årliga nordiska Blåbands- och Blåkorsmötena.

 

 

Senast ändrad måndag, 22 februari 2016 11:39