logotransp 81h1

bestbokw  blimedlemw  gavanw 

Verksamhetsplan 2015-17

pdfVerksamhetsplan_2015-17_beslutad.pdf

VERKSAMHETSPLAN SVERIGES BLÅBANDSFÖRBUND 2015-17


Nykterhetsorganisationen Sveriges Blåbandsförbund är en demokratisk folkrörelse, som på kristen grund vill engagera människor för personlig helnykterhet och verka för ett drogfritt samhälle byggt på solidaritet och jämställdhet, socialt och internationellt engagemang. Vår vision är ett tryggt samhälle fritt från alkohol och andra droger där alla människor har lika värde.

Sveriges Blåbandsförbund har under de senaste åren deltagit i aktiviteter, tagit fram verksamhetskoncept och varit en aktör på flera arenor. Nu gäller det att fortsätta och intensifiera det arbetet. Inför den kommande verksamhetsperioden behövs ytterligare krafttag för att lyfta alkoholfrågan inte minst ur ett barn- och ungdomsperspektiv. Vi behöver också stärka och utveckla vår egen organisation med fler medlemmar, nya sätt att engagera sig och en mer stabil ekonomi.

Verksamhetsplanen tar sin utgångspunkt från den strategiska inriktningen 2014–2019. De långsiktiga målen utgör sedan rubriker med delmål och strategier för att nå desamma.  

Blå Bandet medverkar till sänkt alkoholkonsumtion
 
Delmål 2015–2017   
- Debutåldern för alkohol skjuts upp.
- Fler vuxna som är medvetna om alkohol- och narkotikafrågan ur ett barn- och ungdomsperspektiv. 

Strategier:

Opinionsbildning
Under perioden görs en revidering av det alkohol- och narkotiskapolitiska programmet. Vi fortsätter utgivningen av nyhetsbrevet Fakta-argument-debatt. Förbundet medverkar med opinionsbildning och program i Almedalen. Vi syns i media med budskap från vårt alkoholpolitiska program, resultat från undersökningar som vi tar initiativ till samt reportage från verksamheten. Seminarier, konferenser och aktiviteter ordnas kring alkohol- och narkotikapolitik. 

Kyrkan – alkoholfri zon
Blå Bandet är en nykterhetsrörelse på kristen grund. Vi ser det som en viktig uppgift att arbeta för att de kristna församlingarna får vara en alkoholfri zon där barn och ungdomar inte behöver konfronteras med alkohol. Det ska vara en miljö där personer som haft eller fortfarande kämpar med ett alkoholmissbruk, kan finna en trygg och alkoholfri gemenskap. Vi jobbar för att frågor om alkohol och andra droger, samt vikten av att leva ett nyktert liv, prioriteras i kyrkors och församlingars verksamhet.  Vi lyfter särskilt fram ledarnas ansvar samt att alla församlingar tar fram och antar en alkoholpolicy. För detta ändamål tillhandahåller vi ett särskilt utarbetat material. Förutom deltagande vid ett antal konferenser och mässor kommer Blå Bandet att fortsätta dialogen och samarbetet med olika kyrkor och samfund. Resultaten från vår forskningsrapport ”Från vatten till vin” tillsammans med Uppsala universitet i Blå Kors Norge, lyfts fram. Kristna ungdomar alkoholvanor visar sig ha förändrats till en mer positiv attityd till alkohol

Ingen alkohol före 18
Kampanjen Ingen alkohol före 18 ska samla vuxna kring överenskommelsen att aldrig bjuda barn och ungdomar på alkohol och att inte heller tillåta eller acceptera alkoholbruk hos minderåriga. Målgruppen är varierad som unga vuxna, föräldrar och ledare och förtroendevalda i ideella organisationer och församlingar. Basen är hemsidan www.ingenalkoholfore18.se. Målgruppen samlas via hemsidan kring ställningstagandet. Politiker och personer i andra ledande befattningar, lokala och regionala kändisar samt företag och organisationer kontaktas och uppmanas ställa sig bakom budskapet som ambassadörer.  En presentation om ungdomars alkoholvanor, vuxnas attityd till ungdomsdrickande och skäl till att inte bjuda på alkohol tas fram och anpassas till målgruppen och den lokala orten. Utbildning anordnas för kampanjledare, ideella och föreläsare vid träffarna. Startskottet på varje ort blir en kostnadsfri inspirationsföreläsning kring budskapet att alkohol och unga inte hör ihop. Det arrangeras också torgmöte med tal, uppträdande och ett bord med material. 

Lyssna på barnen
Blå Bandet har under många år arbetat med alkoholfrågan ur ett barnperspektiv. Med boken Lyssna på barnen! fick barnen komma till tals om vuxnas alkoholbruk. Vi vänder oss till alla föräldrar och vill få vuxna att tänka till kring sin alkoholkonsumtion, i synnerhet när barnen är med. Vi fortsätter marknadsföringen av boken till vissa grupper som personal inom förskola, skola, socialtjänst och polis. Vi gör föreläsningar, seminarier och debattartiklar, men också verksamhet för de små barnen. Med Barnens Hus i Södertälje, Familjens hus i Sollebrunn och mötesplatsen i Hörsta som förebilder sprider vi arbetssättet att erbjuda hemmavarande föräldrar en mötesplats. Det kan sedan utvecklas till barnverksamhet för de lite större barnen.

Spela roll
Vi är tillsammans med andra organisationer arrangör av uppmärksamhetsveckan Spela roll under vecka 7 varje år. Veckan utökas till att gälla en längre period under våren. Förbundet gör ett föreläsnings- och aktivitetspaket som erbjuds föreningar och distrikt i syfte att uppmärksamma barn som växer upp med risk- eller missbruk.  
 Nykter midsommar – för barnens skull  Kampanjen genomförs varje år bl.a. med en turné i landet med avslutning under Blåbandsförbundets konferens eller ungdomsförbundets midsommarläger. Det sker torgmöten med ANT-bussen, tal och uppträdanden. Flygblad delas ut med uppmaningen att avstå alkohol under midsommar för barnens skull. Uppmärksamhet sökes i media och erbjudanden lämnas om alkoholfria midsommarfester. Kampanjen drivs i samarbete med Sveriges Blåbandsungdom.  
 
Blå Bandet är en livskraftig folkrörelse
Delmål 2015–2017
- Fler engagerade medlemmar på fler ställen i Sverige. 
- En stabil ekonomi.
 
Strategier:

Medlemsvärvning
Medlemsvärvningskampanjer anordnas. Värvning sker på torgmöten, festivaler och konferenser. Enskilda medlemmar, föreningar och distrikt uppmanas att delta och utmanas att värva medlemmar.  
 

Blå inspiration
Blå inspirationsträffar anordnas en gång per termin tillsammans med Hellidens folkhögskola och Studieförbundet NBV kring olika teman. Temana kan vara introduktion för nya medlemmar, medlemsvärvning, medlemsengagemang, verksamhet, ekonomi, alkoholpolitik, marknadsföring och opinionsbildning. Träffarna görs i syfte att inspirera och utbilda medlemmar, förtroendevalda och andra intresserade.   
 
Blå Bandet- ute i landet
Förbundsbesök genomförs i distrikt och avdelningar av personal eller förtroendevalda ur förbundets styrelse. Under besöken förs samtal om verksamhet och ideologi. Blåbandsleken, ett offentligt program med underhållning och en nationell tävling, erbjuds. Blåbandsleken är en tävlingsform som ökar intresset för att se föreningen i ett större sammanhang. Lokala och regionala tävlingar går av stapeln först och mynnar ut i en nationell final.

Motionskampanjen
Motionskampanjen genomfördes av SBU:s idrottsråd under många år. Deltagarna var mest ”blåbandister” och kampanjen uppskattades mycket.  Aktiviteten gör nu comeback och anordnas nu av blåbandsförbundet i syfte att synliggöra och uppmuntra personlig motion och fysisk aktivitet i vardagen. Deltagarna kan vinna vinster genom utlottning och poängtävling mellan föreningarna. 

Bidrar nykterhet och ideellt engagemang till personlig utveckling?
Syftet är skapa en pedagogisk metod för att framhålla värdet av helnykterhet, ideellt och socialt engagemang. Det kan vara en viktig nyckel för att inspirera till medlemskap. Datainsamlingen har redan startat med en enkät bland Blå Bandets medlemmar. Datat sammanställs i en rapport. Metoden sprids genom en seminarieserie regionalt och lokalt i Blå Bandet.  Vi vill sedan berätta om resultatet och sprida metoden till övriga nordiska länder.  

Grafisk profil
Under verksamhetsperioden ses den grafiska profilen över. Vi tittar på hur organisationen uttrycks på hemsidor, i informations- och utställningsmaterial samt profilkläder. En ny medlemsbroschyr tas fram.    
 
Blå Bandet är en viktig samhällsförbättrare  
Delmål 2015–2017
 
- Fler sociala verksamheter startas och drivs i Blå Bandets regi. 
- Utökad samverkan nationellt och internationellt.
 
Strategier:

Blåeld
Blåeld syftar till att genom hjälp till självhjälp skapa nya arbetstillfällen genom att starta och driva sociala företag. Blåeld vänder sig till långtidsarbetslösa. Genom kartläggning, coachning och idéutveckling erbjuds meningsfull sysselsättning med möjlighet till att utveckla och sjösätta en affärsidé. Blåeld vill göra deltagarna anställningsbara och bryta ett utanförskap.
 
Integration
Blå Bandet bedriver integrationsverksamhet för asylsökande och nya svenskar. På olika sätt erbjuds erfarenhetsutbyte mellan länder och kulturer. Det kan handla om matprat, språkcafé eller kulturarrangemang av olika slag. Genom dessa aktiviteter skapas respekt, tolerans och förståelse. Kontakter, språk och jobb är nycklar för de nyanlända att lättare bli en del av det svenska samhället.

Samverkan och internationellt engagemang
Ensam är inte stark. Tillsammans med andra organisationer och nätverk i Sverige och internationellt kan vi göra och lära mer. I Sverige fortsätter samarbetet med samfund, övriga nykterhetsrörelsen och andra delar av det civila samhället. Initiativ till ny samverkan uppmuntras. Blå Bandet är tillsammans med 41 andra länder en del av det internationella förbundet Blå Korset. Den internationella gemenskapen är viktig och ger oss förutsättningar att sprida vår restriktiva alkoholpolitik och vårt förebyggande arbete till andra länder. Vi har också mycket att lära av andra för att få inspiration och nya arbetsmetoder på områden där vi i dag inte är så framgångsrika som till exempel behandling och självhjälpsgrupper. Vi är en del av Omtankegruppen och Folkrörelser mot droger samt medlemmar i Nordan och SLAN. Dessutom hålls kontakten med Blå Korset internationellt. Vi stödjer deras utveckling av föreningsverksamheten samt deltar i de årliga nordiska Blåbands- och Blåkorsmötena

Senast ändrad måndag, 23 januari 2017 18:59