logotransp 81h1

bestbokw  blimedlemw  gavanw 
måndag, 22 juni 2020 18:57

Blå Bandet & SBU står bakom ANDTS skuggstrategi

Sveriges Blåbandsförbund (Blå Bandet) och Sveriges Blåbandsungdom har ställt sig bakom ANDTS *) skuggstrategi. Syftet är att påverka den kommande nationella ANDT-strategin och därmed också stärka den svenska politiken så att färre människor far illa.

*) Alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar.

Sveriges nuvarande ANDT-strategi löper ut 2020. Ett stort antal idéburna organisationer har därför slutit upp bakom en gemensam skuggstrategi till regeringens nya ANDTS-strategi.

Skuggstrategins övergripande mål utgår från visionen om ett samhälle där människor växer och utvecklas utan risk att skadas på grund av sitt eget eller andras bruk av alkohol, narko­tika, dopning, tobak eller spel om pengar och formuleras som följande: Ett samhälle fritt från narkotika och dopning, minskad alkohol- och tobakskonsumtion och minskat spelande om pengar.

I nuläget har 28 ideella organisationer ställt sig bakom Skuggstrategin.

Skuggstrategin finns att ladda ned längst ned.

Strategin har utarbetats av en expertgrupp som har bestått av:

  • • Håkan Leifman: huvudförfattare, forskare, tidigare direktör för CAN (Centralförbundet för

alkohol- och narkotikaupplysning).

  • • Per Leimar: expert på alkoholfrågan, jobbar idag som politisk sekreterare på IOGT-NTO,

har tidigare jobbat på Systembolaget som utredare och ansvarig för kontakter med

alkoholforskningen.

  • • Gunborg Brännström: expert på prevention och vård vid missbruk och beroende, tidigare

projektchef på SKL och utvecklingschef i Alkoholkommittén.

  • • Marie Montin: tidigare jobbat som nationell samordnare för Länsstyrelsernas ANDTarbete,

expert på lokalt preventivt arbete.

  • • Göran Boëthius: pensionerad lungläkare, opinionsbildare på Tobaksfakta
  • • Linda Nilsson: expert på frågor rörande narkotika samt missbruk- och beroendevård, fd.

Generalsekreterare WFAD, numera styrelseledamot.

  • • Irma Kilim: projektledare, drogpolitisk chef på IOGT-NTO, tidigare jobbat med politisk

påverkan på EU-nivå samt som samordnare på CAN.

Skuggstrategin består av 5 kapitel och redogör för alla 5 områden, alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel.

Kapitel 1 är en inledning till Skuggstrategin och består av bakgrund, definitioner och disposition

Kapitel 2: ANDTS-politikens inriktning

Kapitel 3: ANDTS-konsumtion och skador i Sverige

Kapitel 4: Hur ANDTS-arbetet ska styras och organiseras

Kapitel 5: Förslag på insatser

 pdfANDTS_skuggstrategi_FINAL16juni.docx.pdf